21 jan 2009 14:00

Aanpak financiële crisis - Bescherming vennoten coöperatieve vennootschappen

Persbericht van Eerste minister en Minister van Financiën

Persbericht van Eerste minister en Minister van Financiën

1. Aanpak financiële crisis
De wereldwijde financiële crisis die sinds het najaar 2008 ook ons land heeft getroffen, is nog niet ten einde en de Belgische regering blijft de situatie op de voet volgen.
De federale overheid wil daarbij blijvend in de eerste plaats het spaargeld beschermen en de kredietverstrekking verzekeren.
Rekening houdend met de recente ontwikkelingen, heeft het kernkabinet de opdracht gegeven aan haar Begeleidingscomité om de actuele situatie van de systeembanken op korte termijn te analyseren.
Op basis van dit verslag zal de federale regering binnen een coherent kader eventueel nieuwe maatregelen nemen.
Daarbij zal ook de weerslag op de ontwikkeling van de overheidsfinanciën onderzocht worden.


2. Bescherming vennoten coöperatieve vennootschappen
De afgelopen maanden heeft de regering verschillende maatregelen genomen om het vertrouwen in het financieel stelsel te vrijwaren en de spaarders te beschermen tegen de onzekerheden ten gevolge van de ontwikkelingen op de financiële markten. Het gaat meer bepaald om de verruiming van de werking van de depositobeschermingsregeling, de waarborg aangeboden aan de verzekeringstak 21 en het engagement tot invoering van een waarborg voor de vennoten van erkende coöperatieve vennootschappen. Daarnaast is er ook de adviesvraag aan het Hoog Comité voor een nieuwe Financiële Architectuur (het zgn. comité Lamfalussy).
De regering bevestigt het engagement genomen door de vorige regering, om een waarborgregeling aan te bieden voor de vennoten van bestaande erkende coöperatieve vennootschappen waarvan minstens de helft van het vermogen geïnvesteerd is in één of meerdere ondernemingen actief in de financiële sector of die vergund zijn als kredietinstelling. De waarborg geldt echter niet voor de institutionele coöperanten.
Deze waarborgregeling zal onder meer volgende elementen omvatten:
• de betaling door de betrokken coöperatieve vennootschappen van een waarborgpremie (een toetredingspremie en een jaarlijkse premie);
• de institutionele coöperanten moeten er zich toe verbinden tijdens de volledige looptijd van de garantie hun participatie aan te houden;
• een beperking van de jaarlijkse vergoeding van particuliere en institutionele vennoten;
• een extra afdracht aan de overheid, zodra de dividenden ontvangen van de betrokken financiële instellingen een minimumdrempel overschrijden;
• de modaliteiten zullen worden onderzocht om de overheid te laten delen in de meerwaarden bij uittreding uit de waarborgregeling.

Voor meer informatie:
David Maréchal - Woordvoerder van de minister van Financiën
T. : 02 233 87 17 – 0478 42 19 15
E-mail: david.marechal@ckfin.minfin.be