28 jan 2022 17:05

Aanpak voor de restitutie van voorwerpen in het kader van het koloniale verleden

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en de staatssecreteris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een voorontwerp van wet goed tot erkenning van de vervreemdbaarheid van goederen die verband houden met het koloniale verleden van de Belgische staat en tot vaststelling van een juridisch kader voor de restitutie en teruggave ervan. Ze keurt ook een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Democratische Republiek Congo goed dat dit voorontwerp van wet uitvoert.

Het voorontwerp van wet heeft als doel een toepasbaar juridisch kader voor de restitutie te bepalen door een bilateraal akkoord inzake wetenschappelijke en culturele samenwerking te sluiten met de staat van herkomst voor goederen die verband houden met het koloniale verleden van de Belgische staat. Concreet voorziet het voorontwerp in het sluiten van bilaterale akkoorden met de betrokken landen. Deze akkoorden bepalen de wetenschappelijke samenwerkingsmodaliteiten en de financiële middelen die het mogelijk maken om te bepalen of het betreffende restitueerbaar voorwerp moet worden gerestitueerd. Bij deze overeenkomsten worden ook gezamenlijke wetenschappelijke commissies ingesteld met een gelijke vertegenwoordiging van beide landen. Deze commissies hebben tot taak restitutiedossiers te onderzoeken en met redenen omklede adviezen uit te brengen over:

  • de restitutie van een restitueerbaar voorwerp
  • de niet-restitutie van een voorwerp
  • het vaststellen wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is om zich uit te spreken over een mogelijke restitutie van een restitueerbaar voorwerp

De Koning is gerechtigd te beslissen, op basis van de adviezen van de commissie, of de mogelijke maatregelen ten gunste van een restitutie zijn.

De ministerraad keurt daarnaast ook een ontwerp van bilateraal akkoord goed inzake wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen de DRC en België met het oog op de reconstitutie van het Congolese culturele erfgoed via de teruggave en de restitutie van goederen die verband houden met hun gemeenschappelijke verleden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt met de autoriteiten van de DRC besproken en wordt op de agenda van het volgende Overlegcomité gezet.