04 apr 2003 17:00

Aanpassing aan de invoering van de maximumfactuur en het leefloon

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp stelt voor niet meer te verwijzen naar de sociale franchise, die opgeheven werd door de wet betreffende de maximumfactuur, maar naar rechthebbenden die zich in situaties bevinden die het recht op de sociale maximumfactuur laten ontstaan. Het ontwerp past eveneens het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van gezinnen aan waaronder de personen vrijgesteld zijn van bijdragebetaling. (*) houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 houdende uitvoering van het artikel 53, alinea 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.