04 apr 2003 17:00

Ministerraad 4/4/03

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst aangekondigd dat de Ministerraad zijn werkzaamheden zal hervatten op zaterdag 5 april om 12.30 uur om een tiental dossiers af te werken en de lijst goed te keuren van artikelen van de Grondwet die voor herziening vatbaar zijn tijdens de volgende legislatuur. Beide Kamers moeten deze vrijdag beslissen over deze lijst. De Eerste Minister heeft eveneens aangekondigd dat een brief, mede-ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken, zal gestuurd worden aan de heer Kostas Simitis, Eerste Minister van de Helleense Republiek en Voorzitter van de Europese Raad. De heren Guy Verhofstadt en Louis Michel vragen hierin dat de Europese Unie snel een standpunt zou innemen over de centrale rol van de V.N. inzake de politieke en economische wederopbouw van Irak. Dit kan gebeuren op de Raad van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van 14 april aanstaande. De Eerste Minister kondigde eveneens aan dat zijn regering 153 Ministerraden heeft gehouden, en die ongeveer 4.700 dossiers heeft behandeld. Wat de beslissingen betreft die deze vrijdag werden getroffen, onderstreepte de Eerste Minister dat het vooral handelde over de uitvoeringsbesluiten van belangrijke dossiers zoals: verkeersveiligheid, administratieve vereenvoudiging, het vrijmaken van de elektriciteitsmarkt of het systeem van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden. Guy Verhofstadt heeft enkele dossiers toegelicht: het kenniscentrum (bericht 10), de politionele onderzoekstechnieken (bericht 19), of de Adviesraad voor Burgemeesters (bericht 27), de Federale Politieraad (bericht 31), de ombudsmannen bij de NMBS (bericht 78), de patiëntenrechten (bericht 109) of nog de preventieve diplomatie (bericht 156). * * * De Ministerraad keurde vervolgens de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rolstoelen voor personen met een handicap (bericht 1); - de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten (bericht 2); - drie ontwerpen van koninklijk besluit rond de benoeming van de ombudsmannen voor telecommunicatie en De Post (bericht 8); - de vervanging van de heer Gilbert Vaniekaut, ontslagnemend sedert 27 februari 2003, door de heer Vincent Urbain, als bestuurder van Belgocontrol (bericht 9); - de benoeming van de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Raad voor de Mededinging (bericht 11); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Raad van Bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (bericht 12); - de vastlegging van de nodige kredieten voor de contractverlenging voor 2003 van de SAS-software (bericht 13); - het afsluiten van een onderhoudscontract voor het informaticamateriaal van de Federale Overheidsdienst Justitie (bericht 14); - de contractverlenging van een informaticus belast met het informaticaprogramma voor de onderzoeksrechters (bericht 15); - de aanschaf van een scaninstallatie voor de rechtbanken (bericht 16); - een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de werking en de administratie van zaken met kansspelen van klasse III, de modaliteiten van de aanvragen en de vorm van de licentie van klasse C (bericht 17); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Kansspelcommissie toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend alsook machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken (bericht 18); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de politionele onderzoekstechnieken (bericht 19); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure (bericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de strafinrichtingen (bericht 22); - twee voorontwerpen van wet die de thematiek van de internering van delinquenten met een geestesstoornis op grondige wijze hervormt (bericht 23); - de toekenning van de kredieten voor het afsluiten van een reeks nieuwe overeenkomsten in het kader van het luik justitie binnen het Globaal Plan. Het Globaal Plan, dat in de eerste plaats een tewerkstellingsplan is, voorziet in een aantal maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de preventie. (bericht 24); - de overeenkomsten die in het kader van het Grootstedenbeleid werden afgesloten met de stad Luik en de gemeente Schaarbeek (bericht 25); - de oprichting van een interministeriële coördinatiecel (Justitie en Buitenlandse Zaken); dit met het oog op een verstevigde doeltreffendheid van de strijd tegen internationale kinderontvoeringen (bericht 26); - de aanduiding van de effectieve leden van de Adviesraad van Burgemeesters (bericht 27); - het overgaan tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de verlenging van het onderhoud van het Belgische gedeelte van het Schengen-systeem ten voordele van de geïntegreerde politie (bericht 28); - de overeenkomst 2003 die werd afgesloten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de Federale Politieraad (bericht31); - een ontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten bepaalt voor het indienen van een aanvraag tot verblijfsvergunning in de hoedanigheid van begunstigde van de tijdelijke bescherming of van zijn familielid (bericht 33); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende de modaliteiten inzake de eigendomsoverdracht van de bezittingen van de nucleaire diensten naar het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (bericht 35); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (bericht 44); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (bericht 45); - de verkoop van het Rijksadministratief Centrum te Brussel (bericht 48); - de verlenging ,via bijakte, van de huur van het gebouwencomplex gelegen Koningsstraat 60-66 te 1000 Brussel, dit ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (bericht 49); - de herziening van de huurprijs van een gebouw dat bezet wordt door de diensten van het Ministerie van Financiën, gelegen Paleizenstraat 48 te Brussel (bericht 50); - het huren van een gebouw in Bergen voor de huisvesting van de Technische Inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (bericht 51); - het huren, door de Regie der Gebouwen, van het gebouw Speelhof, op de hoek Papenstraat-Speelhof, in het centrum van Borgloon, voor de Federale Overheidsdienst Financiën (bericht 52); - de huur, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën, van de gebouwen gelegen te Grâce-Hollogne (Bierset), rue Blériot (bericht 53); - het huren, door de Regie der Gebouwen, van 20 parkeerplaatsen voor het Justitiehuis van Luik (bericht 54); - het huren van een appartement, door de Regie der Gebouwen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie (bericht 55); - de financiering van de uitbreiding van het Justitiepaleis van Luik en van het gerechtshof te Bergen, gedeeltelijk met fondsen die ter beschikking worden gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB) (bericht 56); - het huurvoorstel voor de centralisatie van de diensten van het Parket te Dendermonde (in de voormalige Sint-Christianakliniek) (bericht 58); - het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst voor een duur van 3 jaar en nadien jaarlijks opzegbaar ten behoeve van het Politieparket, voor de reeds gehuurde oppervlakte en voor de uitbreiding in het gebouw gelegen Hanssenslaan 11 te Vilvoorde (bericht 59); - de financieringsmodaliteiten bij de verkoop van luchthavengronden van Brussel-Nationaal aan Brussels International Airport Company (BIAC) (bericht 60); - de administratieve overdrachten van militaire domeinen van het Ministerie van Landsverdediging aan de Regie der Gebouwen en de administratieve overdracht van het goed, gelegen Lambermontstraat 6-8 van de Regie der Gebouwen aan het Ministerie van Landsverdediging (bericht 62); - het afsluiten van een vierjarige overeenkomst (2003-2006) met de firma XCELLENTIS voor de levering van keratinocyten van de Huidbank van het Hospitaal Centrum Basis Koningin Astrid (bericht 63); - een ontwerp van koninklijk besluit over de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen van klasse III, de aanvraagbepalingen en aan de vorm van de vergunning van klasse C (bericht 64); - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het "Kringloopfonds" (bericht 66); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan (bericht 67); - het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de forfaitaire bijslag in het kader van de armoedebestrijding. Deze forfaitaire toelage wordt toegekend aan gezinnen van wie de kinderen in een pleeggezin werden geplaatst (bericht 68); - het opstarten, voor het begrotingsjaar 2003, van een reeks projecten in het kader van het Federaal EDP 2000-2006, het Europees actieprogramma voor de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid en de consolidering van de werkgelegenheid (bericht 69); - het ratificeren en het ondertekenen van het Protocolakkoord met betrekking tot de renovatie en de uitbreiding van het Congressenpaleis (bericht 70); - een ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (bericht 74); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van voertuigen (bericht 75); - de ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de benoemingen voor de betrekkingen van ombudsman van de Franse en Nederlandse taalrol bij het autonoom overheidsbedrijf de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (bericht 78); - een ontwerp van koninklijk besluit dat voorziet in een datum van inwerkingtreding van de maatregel met betrekking tot de sportongevallen (bericht 89); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij (bericht 90); - een ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van het RSZ-loonbegrip om de aankoopregeling van een PC, randapparatuur enz., die de werkgever aan zijn werknemers kan aanbieden fiscaal gunstig te maken (bericht 91); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtszekerheid van de bepaling over de berekening van het vakantiegeld van werknemers (bericht 92); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de verplichte verzekering inzake gezondheidszorgen en uitkeringen (bericht 93); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 94); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 95); - een ontwerp van koninklijk besluit over de verplichte geneeskundige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 96); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (bericht 98); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende het nieuwe financieringssysteem van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen vanaf 1 januari 2004 (bericht 99); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik (bericht 100); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen (bericht 101); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de sociale identiteitskaart (bericht 102); - een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 103); - een ontwerp van koninklijk besluit dat wijzigingen aanbrengt die in hoofdzaak het gevolg zijn van aanpassingen in andere reglementeringen, onder meer wat de gehandicapten betreft (bericht 104); - een ontwerp van koninklijk besluit dat de nodige formele aanpassingen aanbrengt teneinde de verstrekkingen ongewijzigd verder ten laste te laten nemen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten voordele van de zelfstandigen, ten gevolge van een wijziging aangebracht in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bericht 105); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de erkende huisartsenkringen (bericht 106); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (bericht 107); - vijf ontwerpen van koninklijk besluit die samen voor een betere ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg zorgen (bericht 108); - drie ontwerpen van koninklijk besluit inzake de ombudsfunctie die in de lijn van de patiëntenrechten ligt (bericht 109); - drie ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende de psychiatrische zorg (bericht 110); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de controle van nieuwe synthetische drugs (bericht 111); - een ontwerp van koninklijk besluit dat kadert in de dierenwelzijnswet (van 14 augustus 1986) (bericht 112); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende zelfcontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (bericht 113); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de voedingsmiddelen (bericht 114); - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de administratieve formaliteiten ten aanzien van federale administraties, verricht door de erkende ondernemingsloketten (bericht 116); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (bericht 117); - het ontwerp van uitvoeringsmaatregelen van de programmawet van 24 december 2002 betreffende het nieuw toekenningsstelsel van verhoogde kinderbijslag ten gunste van gehandicapte kinderen (bericht 118); - het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten (bericht 119); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, Startersfonds genaamd (bericht 120); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (bericht 121); - de vierde wijziging van het beheerscontract dat tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company (BIAC) afgesloten werd (bericht 122); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (bericht 123); - het ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht (bericht 124); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de BTW en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (bericht 127); - en ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen van de Programmawet tot regeling van de inwerkingtreding van de fiscale bepalingen met betrekking tot de zeescheepvaart (bericht 128); - het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen van de programmawet betreffende de Tax Shelter (bericht 129); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake investeringen in beveiliging (bericht 130); - een ontwerp van koninklijk besluit dat de zones voor het positief grootstedelijk beleid vastlegt (bericht 132); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels (bericht 133); - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (bericht 134); - het afsluiten van een protocol tussen de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer, met het oog op de on-line inschrijving van voertuigen via de federale portaalsite. Het is uiteindelijk de bedoeling de burger de mogelijkheid te bieden om via betaalterminals boetes en belastingen te kunnen betalen. (bericht 135); - de kapitaalsverhoging van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) (bericht 136); - een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling over sociale huisvesting (bericht 137); - een voorstel van ministerieel besluit, waarbij aan de firma D.B.M. DEME Building Materials een concessie wordt verleend voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen binnen de territoriale wateren en van het continentaal plat van België (bericht 141); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de schade aan bepaalde teelten wordt erkent als landbouwramp, door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van meerdere gemeenten. De geografische omvang van de ramp wordt afgebakend en de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld. (bericht 143); - een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten aangaande de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij (bericht 144); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest van het deel van de saldi van het Landbouwfonds, het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (bericht 145); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel (BDBH) aan het Agentschap voor buitenlandse handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (bericht 146); - een ontwerp van koninklijk besluit tot afsluiting van de ontbinding van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) (bericht 147); - het ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip tot Erevoorzitter van de Raad van bestuur van het Agentschap voor buitenlandse handel (bericht 148); - de stabilisatie van de rentevoet van de Amerikaanse dollar (USD) aan de CIRR-voet van toepassing bij de ondertekening van de financieringsovereenkomst op een exportkrediet van USD 35.004.480, met een terugbetalingstermijn van 12 jaar, voor de financiering van de deelname van Cockerill Mechanical Industries, Tractebel en Donaldson Europe B.V.B.A. aan de bouw van een elektrische centrale te Ankara in Turkije (bericht 150); - de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF) (bericht 152); - een lijst van de nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de ontwikkelingssamenwerking dienen te worden afgesloten (bericht 154); - de benoemingsprocedure van de nieuwe Voorzitter van het ICOIO (Interministerieel Comité voor het Onthaal van Internationale Organisaties) (bericht 155); - de financiering van de volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken (bericht 156); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers en bijeenroeping van de nieuwe Federale Wetgevende Kamers (bericht 164); - het afsluiten van een verzekeringspolis om de ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken van de leden van de kiesbureaus tijdens de uitoefening van hun ambt tijdens de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003 (bericht 165); - een mededeling rond de viering van de 60ste verjaardag van de bevrijding van België in 1944 (bericht 167). - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de controle van nieuwe synthetische drugs (bericht 111); - een ontwerp van koninklijk besluit dat kadert in de dierenwelzijnswet (van 14 augustus 1986) (bericht 112); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voedingsmiddelen (bericht 114); - en ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen van de Programmawet tot regeling van de inwerkingtreding van de fiscale bepalingen met betrekking tot de zeescheepvaart (bericht 128); - het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen van de programmawet betreffende de Tax Shelter (bericht 129); - een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling over sociale huisvesting (bericht 137); - een voorontwerp van wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft (bericht 139); - een voorstel van ministerieel besluit, waarbij aan de firma D.B.M. ?DEME Building Materials? een concessie wordt verleend voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen binnen de territoriale wateren en van het continentaal plat van België (bericht 141); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest van het deel van de saldi van het Landbouwfonds, het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (bericht 145); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel (BDBH) aan het Agentschap voor buitenlandse handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (bericht 146); - de stabilisatie van de rentevoet van de Amerikaanse dollar (USD) aan de CIRR-voet van toepassing bij de ondertekening van de financieringsovereenkomst op een exportkrediet van USD 35.004.480, met een terugbetalingstermijn van 12 jaar, voor de financiering van de deelname van Cockerill Mechanical Industries, Tractebel en Donaldson Europe B.V.B.A. aan de bouw van een elektrische centrale te Ankara in Turkije (bericht 150); - een lijst van de nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de ontwikkelingssamenwerking dienen te worden afgesloten (bericht 154); - een voorontwerp van wet houdende instemming met een verdrag betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement (bericht 161); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers en bijeenroeping van de nieuwe Federale Wetgevende Kamers (bericht 164);