04 apr 2003 17:00

Statuten van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht. (*)

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht. (*)

Op 27 maart 2003 vond een algemene vergadering van de Nationale Loterij plaats, tijdens dewelke een wijziging van de statuten werd goedgekeurd, bekrachtigd door het ontwerpbesluit. (*) als gevolg van de beslissing van de Ministerraad van 28 februari 2003 om het kapitaal van de Nationale Loterij te verhogen en deze laatste toe te laten een lening aan te gaan.