04 apr 2003 17:00

Ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die samen voor een betere ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg zorgen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die samen voor een betere ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg zorgen.

De daadwerkelijke ondersteuning van (solo)praktijken, samenwerkingsverbanden en groepspraktijken voor huisartsen, thuisverpleegkundigen en -vroedkundigen wordt een feit. De ontwerpen van koninklijk besluit vormen een coherent geheel van maatregelen die samenwerking tussen praktijken stimuleert, zowel in mono- als in multidisciplinair verband. Er is bewust gekozen voor complementaire financiering die doelgerichte activiteiten subsidieert (permanentie, praktijkoverleg en -beheer) die een meerwaarde zullen bieden voor de kwaliteit van de zorg, doordat ze de samenwerking bevorderen tussen alle actoren. Ook de administratie wordt beter ondersteund. Deze ontwerpen van koninklijk besluit vormen het sluitstuk van een reeks vroeger getroffen maatregelen. Naast het afsluiten van een samenwerkingsprotocol medio 2001 tussen de federale overheid en de gewesten, dat het eerstelijnsbeleid oriënteerde, werden er de voorbije jaren ook maatregelen genomen rond het stimuleren en (beter) financieren van het multidisciplinair overleg, het Globaal Medische Dossier en het koepeloverleg tussen gezondheidswerkers. Eveneens in dit kader werden recent nog een eerste reeks Huisartsenkringen erkend, die binnenkort gefinancierd zullen worden via het RIZIV om de eerstelijns-bevolkingswacht te verbeteren en in heel België te garanderen.