04 apr 2003 17:00

Rolstoelen voor personen met een handicap

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en mevrouw Greet Van Gool heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de rolstoelen voor personen met een handicap (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en mevrouw Greet Van Gool heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de rolstoelen voor personen met een handicap (*).

Het ontwerp stelt een Technische raad voor rolstoelen in. Dit orgaan zal onder meer moeten bepalen welke toestellen toegelaten worden tot het terugbetalingssysteem. Hierdoor zullen de procedures in het kader van het toekennen van een tussenkomst voor een rolstoel vereenvoudigd kunnen worden. Dit ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 houdende uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.