04 apr 2003 17:00

RSZ-loon

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot aanpassing van het RSZ-loonbegrip om de aankoopregeling van een PC, randapparatuur enz. die de werkgever aan zijn werknemers kan aanbieden fiscaal gunstig te maken. (**)

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot aanpassing van het RSZ-loonbegrip om de aankoopregeling van een PC, randapparatuur enz. die de werkgever aan zijn werknemers kan aanbieden fiscaal gunstig te maken. (**)

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969, tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (**) artikelen 396 en 397 van de programmawet van 24 december 2002