04 apr 2003 17:00

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de nodige formele aanpassingen aanbrengt teneinde de verstrekkingen ongewijzigd verder ten laste te laten nemen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten voordele van de zelfstandigen, ten gevolge van een wijziging aangebracht in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de nodige formele aanpassingen aanbrengt teneinde de verstrekkingen ongewijzigd verder ten laste te laten nemen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten voordele van de zelfstandigen, ten gevolge van een wijziging aangebracht in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerd op 14 juli 1994) tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.