04 apr 2003 17:00

Psychiatrische zorg

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, en van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijke besluiten (*) goed betreffende de psychiatrische zorg.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, en van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijke besluiten (*) goed betreffende de psychiatrische zorg.

Deze teksten hebben tot doel de werking en opdracht van de samenwerkingsverbanden (overlegplatforms) te herformuleren met het oog op de vereenvoudiging en verduidelijking ervan alsook een rationalisering van het aantal platforms tot stand te brengen. (*) -een houdende vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de samenwerkingsverbanden als overlegplatform ; -de twee andere tot wijziging van de koninklijke besluiten van 10 juli 1990, houdende vaststelling, enerzijds, van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten en waarbij, anderzijds, sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.