04 apr 2003 17:00

Programmawet van 24 december 2002

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 (*).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 (*).

Dit ontwerp beoogt de creatie, binnen het Departement Justitie, van een "Dienst Voogdij". De bevoegdheden van deze dienst zijn de volgende: - een voogd aanwijzen als vertegenwoordiger van de niet begeleide minderjarigen; - de voogden te selecteren en te erkennen; - toezicht houden op de wijze waarop de voogden hun taak uitoefenen; - de niet begeleide minderjarigen identificeren; - de leeftijd van de minderjarigen in geval van betwisting van de staat van minderjarigheid controleren; - nagaan dat de bevoegde autoriteiten een duurzame oplossing zoeken conform het belang van de minderjarige. De Dienst Voogdij zal de voogd in dienst kunnen nemen met een arbeidsovereenkomst. De dienst zal ook de onafhankelijkheid van de voogden in acht moeten nemen met betrekking tot de individuele beslissingen die zij zullen moeten nemen. De personen die zich wensen in te schrijven op de lijst van de personen erkend om te worden aangewezen als voogdvan niet begeleide minderjarige vreemdelingen moeten bij de Dienst Voogdij een schriftelijk verzoek indienen. Het ontwerp van koninklijk besluit werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen één maand. (*) Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen"