04 apr 2003 17:00

Controle inzake nieuwe synthetische drugs

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd inzake de controle van nieuwe synthetische drugs (*).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd inzake de controle van nieuwe synthetische drugs (*).

Dit ontwerp stelt de Europese maatregelen (**) betreffende het uitwisselen van informatie, de evaluatie van risico's en de controle van nieuwe synthetische drugs in werking. Daartoe wordt een Belgisch "Focal Point" opgericht bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur. De medische en toxicologische laboratoria zullen dagelijks de resultaten van de staalanalyses die positief zijn gebleken voor illegale drugs melden bij het "Focal Point", zodat, meer in het bijzonder, nieuwe synthetische drugs snel kunnen opgespoord worden. (*) ontwerp van koninklijk besluit betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees Informatienetwerk over Drugs en Drugsverslaving (REITOX). (**) aanbevelingen vervat in het Gemeenschappelijk Optreden van 16 juni 1997 door de Raad vastgesteld op grond van artikel K. 3 van het Verdrag van de Europese Unie.