04 apr 2003 17:00

NMBS

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd inzake de vertegenwoordigingsvolmachten van de NMBS.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd inzake de vertegenwoordigingsvolmachten van de NMBS.

Dit ontwerp machtigt de afgevaardigd bestuurder van de NMBS eigenhandig beheersdaden te stellen indien de daad in kwestie voor de onderneming geen verbintenis inhoudt voor een bedrag van meer dan 1.250.000 euro of verbintenissen voor een duur langer dan negen jaar. Deze bepaling is niet van toepassing op de aanwerving van personeel van de onderneming, de gunning van openbare aanbestedingen van werken of daden van beschikking van roerende of onroerende goederen. (*) ten uitvoer gelegd in artikel 499 van de programmawet van 24 december 2002.