04 apr 2003 17:00

Samenwerkingsakkoord voor Landbouw en Visserij

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale Staat en de Gewesten aangaande de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij.

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale Staat en de Gewesten aangaande de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij.

Dit samenwerkingsakkoord voorziet een coördinatie en een samenwerking tussen de federale en gefedereerde autoriteiten op het gebied van landbouw. Het is het logische gevolg van de recente overdracht van bevoegdheden aangaande landbouw aan de Gewesten (*). Niettegenstaande deze overdracht blijven een aantal bevoegdheden federale materie. Het samenwerkingsakkoord legt de modaliteiten vast teneinde een juiste en doeltreffende uitvoering van de maatregelen binnen de verschillende machtsniveaus te verzekeren. Het verduidelijkt in grote lijnen de verantwoordelijkheden van elke entiteit. Bovendien werd een budget van 300.000 euro toegekend aan de FOD Economie met het oog op de uitvoering van de federale opdrachten inzake statistische gegevens, zoals voorzien in artikel 13 van het samenwerkingsakkoord. (*) de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden naar de Gewesten en Gemeenschappen.