04 apr 2003 17:00

Raad voor de Mededinging

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van een lid van de Raad voor de Mededinging.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van een lid van de Raad voor de Mededinging.

Mevrouw Anne Junion werd benoemd in de functie die thans vacant is bij de Raad voor de Mededinging, als gevolg van het overlijden van de heer Robert Sacré. Ter herinnering: de Raad voor de Mededinging is samengesteld uit acht leden aangewezen door de magistraten van de gerechtelijke orde, de advocaten sinds meer dan tien jaar ingeschreven of personen belast met het onderrichten van de rechtswetenschap in een Belgische universiteit of verblijvend in de Europese Unie (*). Bovendien wordt bepaald dat ten minste vier van de personen magistraten van de gerechtelijke orde zouden zijn. (*) op grond van artikel 17, §1, 2 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 1 juli 1999.