04 apr 2003 17:00

Terugbetaling van producten inzake geneeskundige verzorging

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen.

Het gaat meer bepaald over het wijzigen van de lijst van terugbetaalbare producten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dit ontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.