04 apr 2003 17:00

Ontbinding van de BDBH

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Louis Michel, Minister vanBuitenlandse Zaken, van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Minister van Begroting,
Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afsluiting van de ontbinding van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Louis Michel, Minister vanBuitenlandse Zaken, van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afsluiting van de ontbinding van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH).

Tijdens de maand maart 2003, werden de personeelsleden van de BDBH overgedragen aan de Gewesten, aan het Agentschap voor de Buitenlandse Handel en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (*). Het Agentschap voor de Buitenlandse Handel neemt de activa en passiva over die voorkomen op de eindbalans van de BDBH. Het ontwerp werd overgemaakt aan de Gewesten voor advies. (*) conform artikel 26 quarter van de wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut, gecoördineerd op 13 maart 1991.