04 apr 2003 17:00

Gehandicapten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat wijzigingen aanbrengt die in hoofdzaak het gevolg zijn van aanpassingen in andere reglementeringen, onder meer wat de gehandicapten betreft.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat wijzigingen aanbrengt die in hoofdzaak het gevolg zijn van aanpassingen in andere reglementeringen, onder meer wat de gehandicapten betreft.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.