04 apr 2003 17:00

Erkende huisartsenkringen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de erkende huisartsenkringen (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de erkende huisartsenkringen (*).

De huisartsenkringen hebben enerzijds als opdracht de eerste lijnsgezondheidszorg te steunen, de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers aan te moedigen, de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen en de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor iedereen te optimaliseren en anderzijds een huisartsenwachtdienst in een bepaald geografisch gebied te organiseren. (*) erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr.78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.