04 apr 2003 17:00

Aanvraag tot verblijfsvergunning

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de modaliteiten bepaalt voor het indienen van een aanvraag tot verblijfsvergunning in de hoedanigheid van begunstigde van de tijdelijke bescherming of van zijn familielid (*).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de modaliteiten bepaalt voor het indienen van een aanvraag tot verblijfsvergunning in de hoedanigheid van begunstigde van de tijdelijke bescherming of van zijn familielid (*).

Het ontwerp onderscheidt vier situaties waarvoor bijzondere procedures voor het aanvragen van een verblijfsvergunning worden voorzien: - de geëvacueerde personen; - de personen die zich in het buitenland bevinden; - de personen die zich reeds in België bevinden als asielaanvrager of wat dan ook; - de personen die worden overgedragen krachtens de bepalingen van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie inzake de tijdelijke bescherming. De voorziene modaliteiten baseren zich op de modaliteiten die reeds ten aanzien van de Kosovaarse vluchtelingen en de leden van hun familie werden toegepast (**). (*) op basis van artikel 57/30 of 57/34 van de wet van 15 december 1980 inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (**) door de omzendbrieven van 19 april, 11 mei en 17 mei 1999.