04 apr 2003 17:00

Patiëntenrechten

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake de ombudsfunctie die in de lijn van de patiëntenrechten ligt.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake de ombudsfunctie die in de lijn van de patiëntenrechten ligt.

Deze ontwerpen van koninklijk besluit zijn de uitvoering van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet voorziet in een ombudsfunctie waar de patiënt klacht kan neerleggen in verband met de uitoefening van zijn rechten. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.