04 apr 2003 17:00

Bewaking van de strafinrichtingen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de strafinrichtingen. (*)

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de strafinrichtingen. (*)

Het ontwerp beoogt de oprichting van een Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, enerzijds, en de oprichting van een Commissie van Toezicht bij iedere gevangenis anderzijds. Deze nieuwe organen zullen de huidige Hoge Raad voor het Penitentiair Beleid en de huidige Bestuurscommissies vervangen. Deze nieuwe structuren zijn geprofessionaliseerde adviesorganen die onafhankelijk zijn van de penitentiaire organisatie. Zij houden toezicht op de bejegening van de gedetineerden en de ter zake geldende voorschriften. (*) koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen.