04 apr 2003 17:00

Maximumfactuur

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Dit koninklijk besluit voorziet enkele aanpassingen tengevolge van de invoering van de maximumfactuur. Ter herinnering, de maximumfactuur is een bijkomende die in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt ingevoerd, ter bescherming van de gezinnen die te maken krijgen met financiële moeilijkheden ten gevolge van ziekte, en dit vanaf het moment dat deze gezinnen effectief een bepaald bedrag aan persoonlijk aandeel gedragen hebben. (*) koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.