04 apr 2003 17:00

Investeringen in beveiliging

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake investeringen in beveiliging.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake investeringen in beveiliging.

Dit ontwerp strekt ertoe de wijze vast te leggen waarop de investeringsaftrek moet worden toegepast alsmede de verplichtingen die de belastingplichtigen moeten naleven om recht te hebben op het voordeel ervan. Het ontwerp treedt in werking met ingang van het aanslagjaar 2004. Het werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen drie dagen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit WIB 92.