04 apr 2003 17:00

Federaal Agentschap voor nucleaire controle

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de modaliteiten inzake de eigendomsoverdracht van de bezittingen van de nucleaire diensten (*) naar het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de modaliteiten inzake de eigendomsoverdracht van de bezittingen van de nucleaire diensten (*) naar het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.

Het gaat hier hoofdzakelijk om het meetnet TELERAD (Dienst Bescherming tegen Ioniserende Stralingen) van de FOD Volksgezondheid dat toelaat de radioactiviteit op het geheel van het grondgebied te meten. Ook gaat het hier om contracten, rechtsgedingen en onbetaalde facturen. (*) de voor de nucleaire sector bevoegde diensten bij de verschillende ministeries