04 apr 2003 17:00

Nationaal patrimonium

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de oprichting goed van een Stichting Nationaal Erfgoed goedgekeurd. De Stichting Nationaal Erfgoed zal de Regie der Gebouwen bijstaan in de instandhouding van het nationaal erfgoed van ons land. De zetel van de Stichting wordt gevestigd op het domein Argenteuil te Waterloo.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de oprichting goed van een Stichting Nationaal Erfgoed goedgekeurd. De Stichting Nationaal Erfgoed zal de Regie der Gebouwen bijstaan in de instandhouding van het nationaal erfgoed van ons land. De zetel van de Stichting wordt gevestigd op het domein Argenteuil te Waterloo.

De Stichting Nationaal Erfgoed wordt opgericht als een instelling van openbaar nut. Ze zal hoofdzakelijk instaan voor de instandhouding en het gebruik van alle onroerende goederen van de Belgische Staat die een opmerkelijk architecturaal of historisch belang hebben. De activiteiten van de Stichting betreffen een verderzetting van een steeds aanwezige prioriteit op het agenda van voogdijminister Daems nl. het huidig beschermings-en restauratiebeleid van de Regie der Gebouwen. Voorbeelden van dergelijke projekten zijn de recente restauratie van de Congreskolom, het Muziekinstrumentenmuseum, de Kunstberg, de Sint-Michielskathedraal, de Maquetserre te Laken, de appartementen van Karel van Lotharingen, de abdij van Aulne, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Villerscollege en het Paleis voor Schone Kunsten. Ook de aankoop van dergelijke gebouwen en het plaatsen van kunstwerken in de panden van de Regie der Gebouwen, zoals onlangs gebeurde met hedendaagse kunst in het Koninklijk Paleis te Brussel, zal mogelijk worden via de Stichting. De Stichting zal een aanvullende ven "verrijkende" rol spelen t.o.v. reeds bestaande gewestelijke instellingen actief in gelijkaardige activiteiten en Monumentenzorg. Een optimaal en intensief overleg tussen de diverse instellingen wordt vooropgesteld. De Stichting beperkt zich tot federale projekten In het kader van het aktiviteitsveld van de Regie der Gebouwen. Concreet betekent dit dat de Regie der Gebouwen geadviseerd zal worden door de Stichting Nationaal Erfgoed inzake de aankoop en restauratie van onroerende en roerende goederen. Ook het voeren van wetenschappelijk onderzoek, het toekennen van prijzen, het inzamelen van sponsoring en subsidies, en communicatie en promotie zullen tot haar belangrijk takenpakket behoren. Het vermogen van de Stichting Nationaal Erfgoed wordt gefinancierd via een subsidies van de Nationale Loterij. De heer Etienne Davignon, Vice-President van de Generale Maatschappij van België en mevrouw Eliane De Wilde, Hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten zullen als beheerders mee instaan voor deskundig advies inzake de initiële werking van de Stichting. De zetel van de Stichting Nationaal Erfgoed komt op het domein Argenteuil in Waterloo. Nieuwe bestemming van het domein Argenteuil Op voorstel van de minister van Overheidsbedrijven Rik Daems, om de Stichting Nationaal Erfgoed te vestigen op het domein Argenteuil. Het 142 ha groot domein Argenteuil te Waterloo, eigendom van de overheid d.i. de Regie der Gebouwen, werd tot voor kort ter beschikking gesteld van de koninklijke familie van Z.K.H.Leopold III, en is nu conform de gemaakte overeenkomsten terug ter beschikking van de overheid. Met de vestiging van de Stichting Nationaal Erfgoed komt er een nieuwe en publieke bestemming voor het domein. De Stichting Nationaal Erfgoed zal haar zetel vestigen op het domein. Dat betekent dat de Stichting het domein zal gebruiken en uitbaten. De Stichting Nationaal Erfgoed zal het domein ter beschikking kunnen stellen voor de organisatie van allerhande culturele en sociale evenementen. Op die manier zal het open en publieke karakter van het domein kunnen worden benadrukt. Onderhoud en bewaking van het domein blijven ten laste van de Regie der Gebouwen. De Regie zal eveneens instaan voor het beheer van de bossen en vijvers. De Stichting Nationaal Erfgoed kan na evaluatie de mogelijkheid geven aan andere organisaties actief inzake nationaal erfgoed en monumentenzorg om zich op het domein te vestigen. Aldus kan het domein van Argenteuil uitgroeien tot een centrum voor de bescherming en verrijking van het nationaal erfgoed in het ganse land. Het domein zal ook ter beschikking gesteld worden voor bijeenkomsten en overlegvergaderingen van diverse overheden.