04 apr 2003 17:00

Armoedebestrijding

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie, de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de forfaitaire bijslag (*) in het kader van de armoedebestrijding. Deze forfaitaire toelage wordt toegekend aan gezinnen van wie de kinderen in een pleeggezin werden geplaatst.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie, de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de forfaitaire bijslag (*) in het kader van de armoedebestrijding. Deze forfaitaire toelage wordt toegekend aan gezinnen van wie de kinderen in een pleeggezin werden geplaatst.

De Ministerraad heeft ook het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden toegekend in het kader van tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven. Ten slotte werd ook nog het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende toekenning van een subsidie van 6.200.000 euro aan de OCMW's (openbare centra voor maatschappelijk welzijn) teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen. De middelen worden onder de OCMW's verdeeld in de vorm van een trekkingsrecht waarvan een eerste schijf van 50% wordt ter beschikking gesteld bij de inwerkingtreding van het besluit op 1 mei 2003, een tweede schijf van 50% kan opgevraagd worden indien de eerste schijf is uitgeput en moet worden opgevraagd voor 1 november 2003. (*) bedoeld in artikel 70ter van de samengeordende wetten voor kinderbijslag van de loontrekkenden.