04 apr 2003 17:00

Sportongevallen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat voorziet in een datum van inwerkingtreding van de maatregel met betrekking tot de sportongevallen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat voorziet in een datum van inwerkingtreding van de maatregel met betrekking tot de sportongevallen.

(*) tot uitvoering van de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid artikel 236.