04 apr 2003 17:00

Ombudsdienst van de CREG

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de ombudsdienst van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de ombudsdienst van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het ontwerp beschrijft de werking van de ombudsdienst met inbegrip van de bemiddelingsprocedure en arbitrageprocedure. Het geeft eindafnemers de formele mogelijkheid om een klacht te formuleren met betrekking tot een producent, distributeur, leverancier of tussenpersoon. Het regelt verder de manier waarop en de termijnen waarin deze klacht door de ombudsdienst moet behandeld worden. Bovendien wordt aan een producent, distributeur, leverancier of tussenpersoon de kans gegeven om hun standpunt ten opzichte van de klacht te verwoorden. De ombudsdienst kan tenslotte optreden als scheidsrechterlijk college in geschillen waarvoor nog geen standpunt werd ingenomen of geen aanbeveling werd uitgebracht. Tenslotte beschrijft het ontwerp de regels die van toepassing zijn op de leden van de ombudsdienst. Dit houdt enerzijds de formele wervingsvoorwaarden in en beschrijft anderzijds de onverenigbaarheden met de functie.