04 apr 2003 17:00

Postdiensten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Deze twee ontwerpbesluiten vormen de secundaire postwetgeving. Ze zijn in onderhavig geval van toepassing op De Post als aangewezen universele dienstverlener, evenals op de andere postoperatoren, naargelang ze postdiensten leveren die al dan niet onder de universele dienst vallen. Het eerste ontwerp heeft onder meer betrekking op: - de procedure voor de individuele vergunning voor de levering van niet-voorbehouden postdiensten die deel uitmaken van de universele dienst; - de interne analytische boekhouding en berekening van de kostprijs van de universele dienst die wordt verleend door de aangewezen leverancier van de universele dienst; - de evolutie van de tarieven van de universele dienst; - de kwaliteitsnormen; - het aanzienlijk aantal geadresseerden inzake direct mail. Het tweede ontwerp heeft onder meer betrekking op: - het indienen en het onderzoek van de aangiften voor de levering van niet-voorbehouden postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst; - de retributies; - de verplichtingen ten laste van de titularis van een aangifte; - de correctiemaatregelen ingeval van niet naleving van de kwaliteitsnormen door de aangewezen universele dienst verlener. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144 quater, §3, 148 sexies, §1, &° en 148 septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.