14 okt 2022 19:13

Aanpassing cumulatieregel voor de vergoeding van asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed om de vergoedingsregeling voor asbestslachtoffers aan te passen aan de huidige erkende aandoeningen en om een herzieningsprocedure in te voeren.

De huidige cumulatieregel van de vergoedingsregeling voor asbestslachtoffers is momenteel ontoereikend wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied met door asbest veroorzaakte strottenhoofdkanker, longkanker en eierstokkanker. De wijziging stelt een plafond vast dat overeenkomt met een totale lichamelijke ongeschiktheid tot hetwelk de voor twee of drie afzonderlijke aandoeningen toegekende schadevergoedingen kunnen worden gecumuleerd. De cumulatieregel heeft terugwerkende kracht.

Daarnaast komt er een wettelijk kader voor de herziening van de vergoeding wegens de nood aan duidelijke en uniforme procedures op dit vlak. Door het opnemen van eerder genoemde ziekten in het stelsel neemt het aantal gevallen waarin een herziening van de toegekende schadevergoeding aangewezen is sterk toe, omdat deze aandoeningen evolutief van aard zijn. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers