30 okt 2015 14:34

Aanpassing retributies en bijdragen Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Iedere persoon die de toelating voor een bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik, een gewasbeschermingsmiddel of een toevoegingsstof aanvraagt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, moet een retributie betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De retributies en bijdragen voor bestrijdingsdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden door het koninklijk besluit van 13 november 2011 bepaald, maar een aantal wijzigingen waren nodig aan dit koninklijk besluit. Het ontwerp van koninklijk besluit bevat dan ook volgende wijzigingen:

  • de retributies worden aangepast om beter in overeenstemming te zijn met de werkelijke werklast
  • de retributies worden verfijnd om tegemoet te komen aan de vragen van de aanvragers
  • de jaarlijkse bijdragen voor de gewasbeschermingsmiddelen voor amateurgebruik worden verhoogd om een callcenter en een website te financieren om het publiek te informeren over die producten

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.