03 mrt 2016 17:04

Aanpassing in samenstelling en werkwijze Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met een verduidelijking over de toelatingsvoorwaarden van lidmaatschap tot het wetenschappelijk comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de wet van 19 mei 2000 over de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité om zo een vlotte vernieuwing van het wetenschappelijk comité te garanderen en om voldoende kandidaten te kunnen aantrekken, benoemd via een koninklijk besluit op voorstel van de minister van Landbouw en beraadslaagd tijdens de ministerraad. Het mandaat van de huidige leden van het wetenschappelijk comité loopt ten einde in januari 2017. Een vernieuwing van de mandaten moet tegen begin 2017 gebeuren.

Tot nu toe mochten leden van het wetenschappelijk comité niet tot de beheerraad, de directie of het personeel van een inrichting behoren die aan de controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is onderworpen. Daardoor was het quasi onmogelijk om een wetenschappelijk comité wettig samen te stellen, doordat kandidaten hetzij personeel zijn van een universiteit, hetzij van een wetenschappelijke instelling waar ze over bedrijfsrestaurants, labo's of producten beschikken die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen.

Om te vermijden dat er een conflictsituatie blijft bestaan, wordt de huidige wetgeving aangepast: de leden van het comité mogen niet tot de beheerraad, directie of het personeel van een instelling behoren die voedselproducten op de markt brengt die aan de controle van het FAVV onderworpen is. Aangezien universiteiten en wetenschappelijke instellingen geen winstoogmerk hebben, zullen hun experts zich niet meer in een potentieel juridische conflictsituatie bevinden die hen ervan weerhoudt zich kandidaat te stellen als lid van het wetenschappelijk comité.

Het wetenschappelijk comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft 22 leden, benoemd voor een periode van vier jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk belsuit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen