29 jan 2016 14:15

Aanpassing technische parameters voor uitvoering tax shift bij werknemerscategorieën 1, 2 en 3

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen doorvoert om de tax shift voor werknemerscategorieën 1, 2 en 3 te realiseren voor de periode 2016-2019.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om de jobcreatie te versterken door het bestaande systeem van sociale bijdragen te vereenvoudigen. Het ontwerp voorziet enkele aanpassingen aan het koninklijk besluit van 16 mei 2003 om te tax shift volledig te implenteren. Die aanpassingen zijn:

  • Categorie 1: afschaffing van de hoge lonengrens vanaf het eerste kwartaal in 2018, versterking van de zone van de lage lonen en de hellingsgraad
  • Categorie 2: de formules van de huidige structurele bijdragevermindering blijven behouden, de zone van de lage lonen wordt versterkt en een verhoging van het forfait voor de lonen wordt ingevoerd.
  • Categorie 3: er wordt een nieuw onderscheid ingevoerd naargelang de werknemer de loonmatigingsbijdrage al dan niet verschuldigd is. De verminderingen voor de werknemers waarvoor deze bijdrage verschuldigd is, zullen zoveel mogelijk die van categorie 1 volgen, terwijl de structurele bijdragevermindering voor de werknemers die de bijdrage niet verschuldigd zijn, versterkt wordt. Er wordt wel rekening gehouden met de specifieke kenmerken die nu voor deze categorie bestaan, waaronder de vrijstelling van de loonmatigingsbijdrage.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen