04 mei 2018 17:24

Aanpassing van de bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de bedragen van de geschenken van de werkgever bij jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk aan te passen aan de evolutie van de levensduurte.

Deze indexering kadert in de uitvoering van een intentieverklaring overeengekomen door de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid.

Het ontwerp voorziet concreet in de volgende aanpassingen van de bestaande bedragen:

  • geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar: verhoging van 35 naar 40 euro
  • geschenken voor een eervolle onderscheiding: verhoging van 105 naar 120 euro
  • geschenken voor pensionering: verhoging van 35 naar 45 euro per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1000 euro
  • geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning: verhoging van 200 naar 245 euro

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, 14°, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders