19 dec 2020 06:48

Aanpassing van de beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed om de beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) efficiënter te doen verlopen.

Deze ontwerpen wijzigen de procedure bij de RvV met het oog op een procedure die beter afgestemd is op de nieuwe werksituatie die ontstaan is door de pandemie. De maatregelen zullen ertoe bijdragen om vlotter en efficiënter te kunnen werken in een situatie waarin fysieke contacten en ontmoetingen zoveel mogelijk worden vermeden en telewerk de regel is.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken en het aanpassen van de bestaande louter schriftelijke procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken