16 jul 2015 17:03

Aanpassing van de derdebetalersregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gevallen bepaalt waarin de derdebetalersregeling moet, kan of niet mag toegepast worden.

Aan de bestaande gevallen van verplichte toepassing van de derdebetalersregeling, wordt de verplichting toegevoegd voor huisartsen om de derdebetalersregeling toe te passen ten aanzien van rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, uitgezonderd voor de huisbezoeken en technische verstrekkingen verleend tijdens een huisbezoek.

Het ontwerp voegt ook twee uitzonderingen toe aan het bestaande verbod om de derdebetalersregeling toe te passen voor raadplegingen/bezoeken en bepaalde tandheelkundige verstrekkingen:

  • ten gunste van de rechthebbenden op het statuut chronische aandoening
  • ten gunste van palliatieve thuispatiënten                                                       

Daarentegen, kunnen de tandheelkundigen de occasionele individuele financiële noodsituatie niet meer inroepen om de derdebetalersregeling toe te passen voor de verstrekkingen waarvoor dit in principe verboden is. In de andere gevallen is de toepassing van de derdebetalersregeling steeds mogelijk.

Het ontwerp voorziet bovendien de verplichting om de identiteit van de rechthebbende na te gaan op het ogenblik van de verstrekking, bij toepassing van de derdebetalersregeling, en bepaalt ook de wijze waarop dit nazicht dient te gebeuren evenals de uitzonderingen op dit principe. Het stelt ook een maximumtermijn vast voor betaling van de zorgverlener.

In geval van elektronische facturatie zullen de huisartsen binnen de twee weken terugbetaald worden. Vroeger kon dit tot 2 maanden duren.

Tenslotte bepaalt het ontwerp de voorwaarden waarin een verbod kan worden opgelegd aan een individuele zorgverlener om de derdebetalersregeling toe te passen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling