06 jul 2012 18:09

Aanpassing van de evaluatiecycli in de federale overheidsdiensten

De ministerraad brengt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert enkele wijzigingen aan in de evaluatiecycli voor het personeel van de Federale Openbare Diensten (FOD) en Defensie. De evaluatiecycli maken deel uit van de ontwikkelcirkels die een belangrijk instrument van de human resources van de federale overheid zijn.

Om de evalautie effectiever te maken, past de ministerraad een aantal punten aan:

  • De evaluatieperiode wordt beperkt tot een jaar.
  • Er wordt een eindvermmelding ingevoerd: uitstekend, voldoet aan de verwachting, te ontwikkelen, of onvoldoende.
  • De evaluatieperiode die toelaat om de vermelding onvoldoende te verbeteren, bedraagt zes maanden.
  • De werknemer die de vermelding onvoldoende of te ontwikkelen behaalt, verliest voor een jaar de premie voor competentieontwikkeling.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt aan het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten en aan de Raad van State voorgelegd.