07 sep 2012 18:06

Aanpassing van de evaluatiecycli in de federale overheidsdiensten - tweede lezing

De ministerraad brengt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert enkele wijzigingen aan in de evaluatiecycli voor het personeel van de Federale Openbare Diensten (FOD) en Defensie. De evaluatiecycli maken deel uit van de ontwikkelcirkels die een belangrijk instrument van de human resources van de federale overheid zijn. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad hierover in tweede lezing goedkeurt is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Om de evaluatie doeltreffender te maken, past de ministerraad een aantal punten aan. De evaluatieperiode wordt beperkt tot een jaar. Er wordt een eindvermmelding ingevoerd: uitstekend, voldoet aan de verwachting, te ontwikkelen, of onvoldoende. Het ontwerp werd voor overleg voorgelegd aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.