20 apr 2012 19:51

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen - tweede lezing

Gezien de indexaanpassing van het gewaarborgd minimuminkomen van september 2011, wordt de berekening van de lagelooncomponent die recht geeft op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor werknemers in een beschuttende werkplaats aangepast. De loongrens voor de berekening van de vermindering wordt verhoogd tot 6.968,37 euro per kwartaal voor 2012 en tot 6.878,46 euro per kwartaal vanaf 2013.

Het voorstel heeft als doel de verhoging van sociale werkgeversbijdragen ten gevolge van de indexaanpassingen te compenseren. Het voert eveneens een mechanisme in dat de lageloongrens automatisch aanpast aan de index van de consumptieprijzen.

De ministerraad keurt in tweede lezing en na advies van de Raad van State het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van art 2, 3°, d van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002.