12 jan 2018 16:19

Aanpassing van de parameters van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Het ontwerp past de lage- en de hogeloongrens aan van categorie 2, die gebruikt worden bij de berekening van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen volgens de dubbele indexering die plaatsvond sinds de vaststelling van deze bedragen in 2016. Zo zijn er geen verliezers in de tweede fase van de tax-shift.

De parameters van de structurele vermindering, in werking getreden op 1/1/2018, veranderen als volgt voor categorie 2:

  • lageloongrens van 7.218 naar 7.400 euro
  • hogeloongrens van 12.484,8 naar 12.990 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen