02 apr 2015 15:32

Aanpassing van de prestatieregeling voor de spoorwegondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 9 december 2004 wijzigt betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuur en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. 

Deze wijziging heeft als doel het koninklijk besluit van 9 december 2004 in overeenstemming te brengen met de Spoorcodex en om de prestatieregeling die erin vervat is aan te passen. 

Deze prestatieregeling die de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder ertoe wil aanzetten om verstoringen zo gering mogelijk te houden en de prestaties van het spoorwegnet te verbeteren werd na twee jaar toepassing geëvalueerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Uit deze evaluatie blijkt dat het bestaande systeem moet worden aangepast om de ongewenste effecten, die de beoogde stimulans voor een meer efficiënt gebruik van het spoorwegnet tenietdoen, tegen te houden.  Het systeem moet ook in overeenstemming worden gebracht met de Spoorcodex.