03 apr 2015 17:51

Ministerraad van 3 april 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 april 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde eerste minister Charles Michel in de eerste plaats aan dat de ministerraad de notificaties van de begrotingscontrole van vorig weekend heeft goedgekeurd. Hij voegde er aan toe dat de regering het actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping voor 2015 heeft goedgekeurd. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein ging dieper in op dat plan dat 85 actiepunten telt, waaronder de oprichting van een centraal aanspreekpunt om alle klachten op te volgen.  

Minister belast met Beliris Didier Reynders zei vervolgens dat de ministerraad vanmorgen twee belangrijke dossiers rond Brussel heeft goedgekeurd. Het gaat om de gunning van de studieopdrachten voor de metrolijn naar het noorden van Brussel, enerzijds, en de heraanleg van het Meiserplein en de Reyerslaan, anderzijds. Voor de werken zelf moeten in het nieuwe aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord Beliris nog bedragen worden voorzien.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde vervolgens aan dat de ministerraad het mandaat van de Ebolacoördinator en van de adjunct met zes maanden heeft verlengd. Hun taken worden ook uitgebreid. Ze krijgen met name de opdracht om een algemeen plan van aanpak  te ontwikkelen rond zeer besmettelijke ziekten.

Wat de pensioenhervorming betreft, heeft minister Daniel Bacquelaine de verschillende voorontwerpen van wet toegelicht die vanmorgen werden goedgekeurd rond het optrekken van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, het verderzetten van de hervorming van het vervroegd pensioen en het verderzetten van de hervorming van het overlevingspensioen.

Minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus had het vervolgens over de verhoging met 2% van het leefloon, waarmee de ministerraad vanmorgen akkoord ging.

De regering stemde eveneens in met het voorstel om de aanwezigheid van de militairen voor de bewaking van gevoelige plaatsen met drie weken te verlengen. Binnen twee weken geeft het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) normaal gezien een nieuwe evaluatie.  Na de Paasvakantie beslist de ministerraad dan of de inzet van militairen op die gevoelige locaties behouden blijft.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde aan dat de ministerraad de 11 gevallen van uitzonderlijke weersomstandigheden uit 2013 en 2014, die vóór de overdracht van het Rampenfonds naar de deelstaten nog niet erkend waren, vanmorgen als algemene rampen heeft erkend.

Tot slot betuigde de eerste minister, in naam van de regering, zijn medeleven aan de familie van minister van Staat Steve Stevaert.