02 apr 2015 15:34

Compensatie van de schuldverlichting toegestaan door de Internationale Ontwikkelingsassociatie in het kader van het MDRI-initiatief

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de vastlegging en de betaling van de te compenseren schijven van het Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA).

Het ontwerp legt het bedrag en het betalingsschema vast van de Belgische bijdrage voor de periode  2015 tot 2017 voor de compensatie van de schuldverlichting die door de Internationale Ontwikkelingsassociatie in het kader van het Multilateraal Schuldverlichtingsinitiatief
(Multilateral Debt Relief Initiative) werd toegekend. 

Een bedrag van 32.820.000 euro wordt vastgelegd ten laste van de algemene uitgavenbegroting FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het begrotingsjaar 2015. Dat bedrag wordt als volgt vereffend en uitbetaald in jaarlijkse schijven:

  • 2015: 10.250.000 euro
  • 2016: 10.850.000 euro
  • 2017: 11.720.000 euro

Het Multilateraal Schuldverlichtingsinitiatief beoogt bijkomende multilaterale schuldverlichting toe te kennen aan HIPC-landen (arme landen met hoge schuldenlast) terwijl de financieringscapaciteit op lange termijn van IDA gewaarborgd wordt. Het verstrekt een volledige en onherroepelijke kwijtschelding van de schulden van HIPC-landen tegenover de IDA, het IMF en het Afrikaans Ontwikkelingsfonds op het ogenblik dat zij hun voltooiingspunt bereiken.