02 apr 2015 13:42

Federaal mandaat met het oog op de discussies over de lastenverdeling inzake klimaat

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem machtigt de ministerraad de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie om de onderhandelingen over de lastenverdeling inzake klimaat voort te zetten.

Een nieuw samenwerkingsakkoord moet België in staat stellen om de elementen uit het Europees
‘energie-klimaatpakket’ voor de periode 2013-2020 ten uitvoer te brengen.
De voorbereiding van dat samenwerkingsakkoord wordt toevertrouwd aan de Nationale Klimaatcommissie(NKC) zodat het kader wordt voorzien dat België in staat moet stellen om zijn Europese en internationale verbintenissen na te komen. 

Die verbintenissen hebben betrekking op doelstellingen inzake hernieuwbare energie, de inkomsten uit de veiling van CO2-quota, de daling van de uitstoot van broeikasgassen en de internationale financiering van het klimaatbeleid. 

Het Overlegcomité van 28 januari 2015 heeft de NKC opgedragen om de onderhandelingswerkzaamheden over de verdeling van de doelstellingen van de "energie-klimaatpakketten" 2013-2020 tussen de federale regering en de gewesten onverwijld te hervatten.  

Met het oog op het hervatten van de onderhandelingen heeft de ministerraad beslist om de federale vertegenwoordigers in de Nationale Klimaatcommissie een nieuw onderhandelingsmandaat te geven om de besprekingen over de lastenverdeling verder te zetten.