02 apr 2015 13:52

Handelsakkoord tussen EU, Colombia en Peru

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds*.

Dit handelsakkoord trad voorlopig in werking in 2013 en werd al bekrachtigd door de meeste andere EU-Lidstaten.  Ook de Belgische regering hecht belang aan een stabiel en evenwichtig juridisch kader voor de ontwikkeling van de handelsrelaties met Colombia en Peru.

Inhoudelijk voorziet dit akkoord in een verregaande handelsliberalisering voor goederen, diensten, vestiging en overheidsaanbestedingen.  Zo kunnen EU-exporteurs in totaal 270 miljoen euro aan douanerechten uitsparen.

De Belgische uitvoer, economie en werkgelegenheid doen een goede zaak bij de betere markttoegang voor machines, transportmateriaal, chemische producten en vaccins.  Ook de Belgische havens varen wel bij de verhoogde handelstrafiek tussen Europa en Colombia/Peru. 

Met het oog op een eerlijke concurrentie omvat dit handelsakkoord tevens de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, mededingingsnormen, transparante regelgeving en een geschillenregeling. 

Bovendien zijn er ambitieuze bepalingen inzake mensenrechten, rechtstaat en duurzame ontwikkeling.  Dit laatste hoofdstuk omvat de door België gewenste beleidsruimte voor duurzame ontwikkeling, internationale arbeidsnormen, milieuverdragen en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.

De overeenkomst wordt eerstdaags ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement.

* gedaan te Brussel op 26 juni 2012