02 apr 2015 13:54

Overeenkomst tussen België en Israël inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of een consulaire post*.

Deze overeenkomst heeft als doel op grond van wederkerigheid, het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e) en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Israëlische diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en omgekeerd van Belgen aangesteld in Israël te vergemakkelijken.

De overeenkomst wordt eerstdaags aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.

* gedaan te Jeruzalem op 11 november 2013