01 apr 2015 12:46

Actieplan 2015 strijd tegen sociale fraude en sociale dumping

De ministerraad keurt het actieplan strijd tegen sociale fraude en sociale dumping voor 2015 goed. 

Het actieplan heeft als doel een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2015 zullen worden ondernomen om de fraude op het vlak van sociale  bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Het actieplan maakt integraal deel uit van het actieplan van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en vormt het sociaal luik van het actieplan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. 

De krachtlijnen van het actieplan zijn de volgende:

 • Professioneel zijn: de inspectiediensten wensen er enerzijds aan te herinneren dat zij professioneel, resultaatgericht werken en anderzijds dat zij in alle loyaliteit samenwerken met de arbeidsauditoraten om te strijden tegen de sociale fraude. 
 • Een gerichte aanpak: gelet op het beperkt aantal sociaal inspecteurs (ongeveer 900 op het terrein) en de beperkte middelen is het de bedoeling dat de inspectiediensten de sociale fraude aanpakken via een gerichte aanpak. 
 • Een gemeenschappelijke aanpak: er wordt naar gestreefd om de kwaliteit van de controles voortdurend te verbeteren om zo een grotere doeltreffendheid en efficiëntie bij de inspectiediensten te kunnen garanderen. Daarnaast wordt er ook naar gestreefd om de samenwerking tussen de inspectiediensten te versterken. Hierbij wordt er gefocust op drie hoofdlijnen: het veralgemenen van de werkmethodologie, het uitwerken van een geïntegreerde strategie en het optimaliseren van de communicatie. 
 • Een sectorale aanpak: er wordt een geïntegreerde en sectorale aanpak toegepast. Het volume van de controles in bepaalde sectoren zal daarom worden aangepast om uitvoering te kunnen geven aan het plan bestrijding sociale dumping. Hierbij zal ook de samenwerking met de buitenlandse inspectiediensten van groot belang zijn. 

De doelstellingen van het plan zijn de volgende:

 • Gemeenschappelijke acties: acties gericht op de strijd tegen de sociale fraude en gevoerd door minstens twee sociale inspectiediensten en die dan ook een gecoördineerde aanpak vergen:
  • strijd tegen niet-aangegeven arbeid
  • strijd tegen verboden cumul  van uitkeringen of uitkeringen en inkomsten
  • strijd tegen schijnzelfstandigen, schijnwerknemers en valse onderaanneming
  • controle tijdelijke werkloosheid
  • strijd tegen frauduleuze onderwerping
  • strijd tegen fictieve domiciliëring
  • strijd tegen georganiseerde fraude op het vlak van sociale zekerheidsbijdragen
  • strijd tegen bijstandsfraude
 • Acties tegen sociale dumping wat betreft de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude  (actieplan voor de strijd tegen sociale dumping).
 • Specifieke acties: acties in de strijd tegen sociale fraude, die behoren tot de bevoegdheid van een sociale inspectiedienst of tot de expertise van een inspectiedienst in één of meerdere specifieke domeinen. 
 • Coördinatie en ondersteuning: verschillende transversale initiatieven zullen genomen worden om de gemeenschappelijke acties, de acties tegen sociale dumping en de specifieke acties te realiseren.
 • Vervolgingsbeleid: om de vier vorige doelstellingen te kunnen verwezenlijken moet het vervolgingsbeleid op punt staan zodat de inspanningen van de inspectiediensten geen dode letter blijven en dit met respect voor de algemene rechtsbeginselen van het sociaal strafrecht.