02 apr 2015 15:35

Overeenkomst tussen België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel*.

Deze overeenkomst heeft als doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e) en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Montenegrijnse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten die eventueel in Montenegro zouden worden gevestigd, te vergemakkelijken.

De overeenkomst wordt eerstdaags aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.

* ondertekend te Brussel op 9 juni 2010.