02 apr 2015 13:48

Overeenkomst tussen België en Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het protocol* tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol**.

Dit protocol wijzigt artikel 26 van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden. Het aldus gewijzigde artikel 26 maakt de uitwisseling van bankgegevens uitdrukkelijk mogelijk. De uitwisseling van inlichtingen met Vietnam wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van de overeenkomstige bepaling van het OESO-model van belastingverdrag. Dergelijke aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

De belangrijkste kenmerken van artikel 26, zoals gewijzigd door het protocol, zijn de volgende:

  • De uitgewisselde inlichtingen zijn de inlichtingen die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst en van de interne wetgeving inzake de door artikel 26 beoogde belastingen.
  • De beoogde Belgische belastingen zijn alle belastingen, directe of indirecte, die door de federale regering, evenals door de gefedereerde entiteiten of de lokale overheden, worden geheven.
  • De Staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet die inlichtingen inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere Staat.
  • De uitwisseling van inlichtingen wordt uitdrukkelijk uitgebreid tot inlichtingen die in het bezit zijn van banken; derhalve zal de Belgische belastingadministratie inlichtingen kunnen verkrijgen die in het bezit zijn van in Vietnam gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Het protocol wordt binnenkort aan de instemming van het federale Parlement voorgelegd.

Het protocol werd door de Interministeriële Conferentie van Buitenlands Beleid als een gemengd verdrag aangemerkt en moet derhalve ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* gedaan te Hanoi op 12 maart 2010
** ondertekend te Hanoi op 28 februari 1996